Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.03.2018р. зміна власників акцій 10%


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 48 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

12.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

13.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

06.03.2018

Публiчне акцiонерне товариство «Комунiкацiйний фондовий центр»

37006207

10.997619

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 05.03.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 37006207) зменшився, а саме: до змiни становив 10,997619% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 10,997619% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (923800 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПАТ «КФЦ» складає 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцiй (0 шт.).

2

06.03.2018

Приватне акцiонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

19.083333

30.080952

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 05.03.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) збiльшився, а саме: до змiни становив 19,083333% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 19,083333% голосуючих акцiй (1603000 шт.), пiсля змiни розмiр частки ПрАТ «КБ «Транспортер» складає 30,080952% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 30,080952% голосуючих акцiй (2526800 шт.).

3

06.03.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН»

34560779

0.538988

17.265178

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 05.03.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 34560779) збiльшився, а саме: до змiни становив 0,538988% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0,538988% голосуючих акцiй (45275 шт.), пiсля змiни розмiр частки ТОВ «БIТ ПРОДАКШН» складає 17,265178% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 17,265178% голосуючих акцiй (1450275 шт.).

4

06.03.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер»

39845530

16.739642

0.013452

 

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 06.03.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 05.03.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 39845530) зменшився, а саме: до змiни становив 16,739642% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 16,739642% голосуючих акцiй (1406130 шт.), пiсля змiни розмiр частки ТОВ «Фондовий Трейдер» складає 0,013452% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0,013452% голосуючих акцiй (1130 шт.).

 

ProEmitent.INFO